04.01.14 06:27

Цивільний кодекс України

.

                                                                                                                          

Цивільний кодекс України (Гражданский кодекс Украины)

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників (Гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников).

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. (К имущественным отношениям, основанных на административном или другом властном подчинении одной стороны второй стороне, а также к налоговым, бюджетным отношениям гражданское законодательство не применяется, если другое не установлено законом).

Скачати Цивільний кодекс України станом на 01.01.2014 рік (Скачать Гражданский кодекс Украины).

Цивільний кодекс україни (зміст) (Гражданский кодекс Украини (Оглавление).

 

Книга перша. Основні положення (Основные положения).

Розділ 1. Основні положення (Основные положения).

Глава 1. Цивільне законодавство України (Гражданское законодательство Украины).

Глава 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків (Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав и выполнение обязанностей).

Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів (Защита гражданских прав и интересов).

Розділ 2. Особи (Лица).

Глава 4. Загальні положення про фізичну особу (Общие положения о физическом лице).

Глава 5. Фізична особа - підприємець (Физическое лицо - предприниматель).

Глава 6. Опіка та піклування (Опека и попечительство).

Глава 7. Загальні положення про юридичну особу (Общие положения о юридическом лице).

Глава 8. Підприємницькі товариства (Предпринимательские общества).

Глава 9. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах (Правовые формы Участия государства, АР Крым, территориальных общин в гражданских отношениях).

Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах (Органы и представители, через которые действуют государство, АР Крым, территориальные общины в гражданских отношениях).

Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад (Ответственность по обязательствам государства).

Розділ 3. Об'єкти цивільних прав (Объекты гражданских прав).

Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав (Общие положения об объектах гражданских прав).

Глава 13. Речі. Майно (Вещи. Имущество).

Глава 14. Цінні папери (Ценные бумаги).

Глава 15. Нематеріальні блага (Нематериальные блага).

Розділ 4. Правочини. Представництво (Сделки. Представительство).

Глава 16. Правочини (Сделки).

Глава 17. Представництво (Представительство).

Розділ 5. Строки ти терміни. Позовна давність (Сроки. Исковая давность).

Глава 18. Визначення та обчислення строків (Определение и вычисление сроков).

Глава 19. Позовна давність (Исковая давность).

Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи (Личные неимущественные права физического лица).

Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи (Общие положения про личные неимущественные).

Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (Личные неимущественные права, которые обеспечивают естественное существование физического лица).

Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (Личные неимущественные права, которые обеспечивают социальное бытие физического лица).

Книга третя. Право власності та інші речові права (Право собственности и прочие вещные права).

Розділ 1. Право власності (Право собственности).

Глава 23. Загальні положення про право власності (Общие положения о праве собственности).

Глава 24. Набуття права власності (Возникновение права собственности).

Глава 25. Припинення права власності (Прекращение права собственности).

Глава 26. Право спільної власності (Право общей собственности).

Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку) (Право собственности на землю (земельный участок)).

Глава 28. Право власності на житло (Право собственности на жилье).

Глава 29. Захист права власності (Защита права собственности).

Розділ 2. Речові права на чуже майно(Вещное право на чужое имущество).

Глава 30. Загальні положення про речові права на чуже майно (Общие положения о вещевых права на чужое имущество).

Глава 31. Право володіння чужим майном (Право владения чужим имуществом)

Глава 32. Право користування чужим майном (Право пользования чужим имуществом).

Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (Право пользования чужим земельным участком для с/х потребностей).

Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (Право пользования чужим земельным участком для застройки). Книга четверта. Право інтелектуальної власності (Право интеллектуальной собственности).

Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності (Общие положения о праве интеллектуальной собственности).

Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) (Право интеллектуальной собственности на литературное, художественное и другое произведение (авторское право)).

Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) (Право интеллектуальной собственности на выполнение, фонограмму, видеограмму и программу (передач), организации речи (сопредельные права)).

Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття (Право интеллектуальной собственности на научное открытие).

Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (Право интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец).

Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми (Право интеллектуальной собственности на компонование интегральной микросхемы).

Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію (Право интеллектуальной собственности на рационализаторское предложение).

Глава 42. Правоінтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин (Право интеллектуальной собственности на сорт растений, породу животных).

Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування (Право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование).

Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку (Право интеллектуальной собственности на торговую марку).

Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення (Право интеллектуальной собственности на географическое указание).

Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю (Право интеллектуальной собственности на коммерческую тайну).

Книга п'ята. Зобов'язальне право (Обязательственное право).

Розділ 1. Загальні положення про зобов'язання (Общие положения об обязательстве).

Глава 47. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні (Понятие обязательства. Стороны в обязательстве).

Глава 48. Виконання зобов'язання (Выполнение обязательства).

Глава 49. Забезпечення виконання зобов'язання (Обеспечение выполнения обязательств).

Глава 50. Припинення зобов'язання (Прекращение обязательства).

Глава 51. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання (Правовые последствия нарушения обязательства. Ответственность за нарушение обязательства).

Розділ 2. Загальні положення про договір (Общие положения о договоре).

Глава 52. Поняття та умови договору (Понятие и условия договора).

Глава 53. Укладення, зміна і розірвання договору (Заключение, изменение и разрыв договора).

Розділ 3. Окремі види забов'язань (Отдельные виды обязательств).

Глава 54. Купівля-продаж (Купля - продажа).

Глава 55. Дарування (Дарение).

Глава 56. Рента (Рента).

Глава 57. Довічне утримання (догляд) (Пожизненное содержание (уход)).

Глава 58. Найм (оренда) ( Найм (аренда)).

Глава 59. Найм (оренда) житла (Найм (аренда) жилья).

Глава 60. Позичка (Ссуда).

Глава 61. Підряд (Подряд).

Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (Выполнение научно- исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ).

Глава 63. Послуги. Загальні положення (Услуги. Общие положения).

Глава 64. Перевезення (Перевозка).

Глава 65. Транспортне експедирування (Транспортное экспедирование).

Глава 66. Зберігання (Хранение).

Глава 67. Страхування (Страхование).

Глава 68. Доручення (Поручение).

Глава 69. Комісія (Комиссия).

Глава 70. Управління майном (Управление имуществом).

Глава 71. Позика. Кредит. Банківський вклад (Займ. Кредит. Банковский вклад).

Глава 72. Банківський рахунок (Банковский счет).

Глава 73. Факторинг (Факторинг).

Глава 74. Розрахунки (Расчеты).

Глава 75. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (Распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности).

Глава 76. Комерційна концесія (Коммерческая концессия).

Глава 77. Спільна діяльність (Совместная деятельность).

Глава 78. Публічна обіцянка винагороди (Публичное обещание вознаграждения).

Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення (Совершение действий в имущественных интересах другого лица без его поручения).

Глава 80. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи (Спасение здоровья и жизни физического лица, имущества физического или юридического лица).

Глава 81. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (Создание угрозы жизни, здоровью, имуществу физического лица или имуществу юридического лица).

Глава 82. Відшкодування шкоди (Возмещение ущерба).

Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (Обретение, сохранение имущества без достаточного правового основания).

Книга шоста. Спадкове право (Общие положения о наследовании).

Глава 84. Загальні положення про спадкування (Наследственное право).

Глава 85. Спадкування за заповітом (Наследование по завещанию).

Глава 86. Спадкування за законом (Наследование по закону).

Глава 87. Здійснення права на спадкування (Осуществление права на наследование).

Глава 88. Виконання заповіту (Выполнение завещания).

Глава 89. Оформлення права на спадщину (Оформление права на наследство).

Глава 90. Спадковий договір (Наследственный договор).

Прикінцеві та перехідні положення (Заключительные и переходные положения).

Просмотров: 24557
Загрузок: 782
Рейтинг:
2 / 2 ( Очень плохо )
Тип файла ZIP
Размер файла 1008.73 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет