04.01.14 17:50

Кодекс адміністративного судочинства України

.

                                                                                                                                        

КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ)

Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію ( КАСУ ), повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства (Кодекс административного судопроизводства Украины (КАС) определяет полномочие административных судов относительно рассмотрения дел административной юрисдикции, порядок обращения к административным судам и порядок осуществления административного судопроизводства).

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ (Заданием административного судопроизводства является защита прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере правовых публично отношений от нарушений со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, других субъектов при осуществлении ими властных управленческих функций на основе законодательства, в том числе на выполнение делегированных полномочий).

Скачати Кодекс административного судочинства Украины (КАСУ) станом на 01.01.2014 рік. (Скачать Кодекс административного судопроизводства Украины (КАС)).

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України (Назначение Кодекс административного судопроизводстваУкраины).

Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства (Задача административного судопроизводства).

Стаття 3. Визначення понять (Определение понятий).

Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах (Правосудие в административных делах).

Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство (Законодательство об административном судопроизводстве).

Стаття 6. Право на судовий захист (Право на судебную защиту).

Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства (Принципы административного судопроизводства).

Стаття 8. Верховенство права (Верховенство права).

Стаття 9. Законність (Законность).

Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом (Равенство всех участников административного процесса перед законом и судом).

Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі (Состязательность сторон, диспозитивность и официальное выяснение всех обстоятельств в деле).

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу (Гласность и открытость административного процесса).

Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду (Обеспечение апелляционного и кассационного обжалования решений административного суда).

Стаття 14. Обов'язковість судових рішень (Обязательность судебных решений).

Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство (Язык, которым осуществляется административное судопроизводство).

Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді (Правовая помощь при решении дел в административном суде).

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА (ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА).

Глава 1. АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ (АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ И ПОДСУДНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ).

Стаття 17. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ (Компетенция административных судов относительно решения административных дел).

Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ (Предметная подсудность административных дел).

Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ (Территориальная подсудность административных дел).

Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ (Інстанційна подсудность административных дел).

Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог (Подсудность нескольких связанных между собой требований).

Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого (Передача административного дела с одного административного суда к другому).

Глава 2 СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ (СОСТАВ СУДА. ОТВОДЫ).

Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово (Осуществление административного судопроизводства судьей единолично).

Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів (Осуществление административного судопроизводства коллегией судей).

Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів (Порядок решения вопросов коллегией судей).

Стаття 26. Незмінність складу суду (Неизменность состава суда).

Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді (Основания для отвода (самоотвода) судьи).

Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи (Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении административного дела).

Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача (Основания для отвода (самоотвода) секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика).

Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід) (Заявление об отводе (самоотвод)).

Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід) (Порядок решения вопроса об отводе (самоотвод)).

Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді (Следствия отвода (самоотвода) судьи).

Глава 3. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ (СУДЕБНЫЕ ВЫЗОВА И СООБЩЕНИЯ).

Стаття 33. Повістки (Повестки).

Стаття 34. Зміст повістки (Содержание повестки).

Стаття 35. Вручення повістки (Вручение повестки).

Стаття 36. Час вручення повістки (Время вручения повестки).

Стаття 37. Наслідки відмови від одержання повістки (Следствия отказа от получения повестки).

Стаття 38. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень (Исключительные средства судебных вызовов и сообщений).

Стаття 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме (Вызов ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывание) которых неизвестное).

Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання (Обязанность сообщить об изменении адреса и причины неприбытия в судебное заседание).

Глава 4. ФІКСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ (ФИКСИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА).

Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами (Фиксирование судебного заседания техническими средствами).

Стаття 42. Ведення журналу судового засідання (Ведение журнала судебного заседания).

Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання (Замечание относительно технической записи и журнала судебного заседания).

Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання (Воспроизведение и роздрукування технической записи судебного заседания).

Стаття 45. Складення протоколу (Составление протокола).

Стаття 46. Зміст протоколу(Содержание протокола).

Глава 5 УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ (УЧАСТНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА).

Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі (Лица, которые принимают участие в деле).

Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі (Состав лиц, которые принимают участие в деле).

Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність (Административная процессуальная правосубъектность).

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі (Права и обязанности лиц, которые принимают участие в деле).

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі (Права и обязанности лиц, которые принимают участие в деле).

Стаття 50. Сторони (Стороны).

Стаття 51. Права та обов'язки сторін (Права и обязанности сторон).

Стаття 52. Заміна неналежної сторони (Замена ненадлежащей стороны).

Стаття 53. Треті особи (Третьи лица).

Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб (рава и обязанности третьих лиц).

Стаття 55. Процесуальне правонаступництво (Процессуальное правопреемство).

Стаття 56. Представники (Представители).

Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками (Лица, которые не могут быть представителями).

Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників (Документы, которые подтверждают полномочие представителей).

Стаття 59. Повноваження представника в суді (Полномочие представителя в суде).

Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (Участие в деле органов и лиц, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц).

Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді (Особенности полномочий органов и лиц, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц в суде).

Параграф 2. Інші учасники адміністративного процесу (Другие участники административного процесса).

Стаття 62. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу (Лица, которые являются другими участниками административного процесса).

Стаття 63. Секретар судового засідання (Секретарь судебного заседания).

Стаття 64. Судовий розпорядник (Судебный распорядитель).

Стаття 65. Свідок (Свидетель).

Стаття 66. Експерт (Эксперт).

Стаття 67. Спеціаліст (Специалист).

Стаття 68. Перекладач (Переводчик).

Глава 6. ДОКАЗИ (ДОКАЗАТЕЛЬСТВА).

Стаття 69. Поняття доказів (Понятие доказательств).

Стаття 70. Належність та допустимість доказів (Принадлежность и допустимость доказательств).

Стаття 71. Обов'язок доказування (Обязанность доказывания).

Стаття 72. Підстави для звільнення від доказування (Основания для освобождения от доказывания).

Стаття 73. Забезпечення доказів (Обеспечение доказательств).

Стаття 74. Способи забезпечення доказів (Способы обеспечения доказательств).

Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду (Заявление об обеспечении доказательств и порядок ее рассмотрения).

Стаття 76. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників (Объяснение сторон, третьих лиц и их представителей).

Стаття 77. Показання свідка (Показание свидетеля).

Стаття 78. Допит свідка за місцем або у місці його проживання (перебування) (Допрос свидетеля по месту или в месте его проживания (пребывание)).

Стаття 79. Письмові докази (Письменные доказательства).

Стаття 80. Речові докази (Вещевые доказательства).

Стаття 81. Призначення судової експертизи (Назначение судебной экспертизы).

Стаття 82. Висновок експерта (Вывод эксперта).

Стаття 83. Комісійна експертиза (Комиссионная экспертиза).

Стаття 84. Комплексна експертиза (Комплексная экспертиза).

Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи (Дополнительная и повторная экспертизы).

Стаття 86. Оцінка доказів (Оценка доказательств).

Глава 7. СУДОВІ ВИТРАТИ (СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ).

Стаття 87. Види судових витрат (Виды судебных издержек).

Стаття 88. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат (Уменьшение размера судебных издержек или освобождение от их оплаты, отсрочка и рассрочка судебных издержек).

Стаття 89. Сплата і повернення судового збору (Уплата и возвращения судебного сбора).

Стаття 90. Витрати на правову допомогу (Расхода на правовую помощь).

Стаття 91. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду (Расхода сторон и их представителей, которые связаны с прибытием к суду).

Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням cудових експертиз (Расхода, связанные с привлечением свидетелей, специалистов, переводчиков и проводкам судебных экспертиз).

Стаття 93. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи (Расхода, связанные с проводкой обзора доказательств на месте и совершением других действий, необходимых для рассмотрения дела).

Стаття 94. Розподіл судових витрат (Распределение судебных издержек).

Стаття 95. Розподіл витрат у разі відмови позивача від адміністративного позову (Распределение расходов в случае отказа истца от административного иска).

Стаття 96. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін (Судебные издержки, связанные с примирением сторон).

Стаття 97. Визначення розміру судових витрат (Определение размера судебных издержек).

Стаття 98. Рішення щодо судових витрат (Решение относительно судебных издержек).

Глава 8 СТРОКИ (СРОКА).

Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду (Срок обращения к административному суду).

Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду (Следствия пропускания сроков обращения к административному суду).

Стаття 101. Процесуальні строки (Процессуальные сроки).

Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків (Возобновление и продолжение процессуальных сроков).

Стаття 103. Обчислення процесуального строку (Исчисление процессуального срока).

Розділ III. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (ПРОВЕДЕНИЕ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ).

Глава 1. ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ (ОБРАЩЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ СУДУ И ОТКРЫТИЮ ПРОВЕДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЛЕ).

Стаття 104. Право на звернення до адміністративного суду (Право на обращение к административному суду).

Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову (Форма и содержание административного иска).

Стаття 106. Вимоги до позовної заяви (Требования к исковому заявлению).

Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі (Открытие проведения в административном деле).

Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви (Оставление искового заявления без движения, возвращение искового заявления).

Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі (Отказ в открытии проведения в административном деле).

Глава 2. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ).

Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду (Подготовка дела к судебному разбирательству).

Стаття 111. Попереднє судове засідання (Предварительное судебное заседание).

Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження (Отказ от административного иска и признание административного иска во время подготовительного проведения).

Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження (Примирение сторон во время подготовительного проведения).

Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень (Предложение суда о предоставлении дополнительных доказательств и объяснений).

Стаття 115. Судове доручення (Судебная доверенность).

Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання справ (Объединение и разъединение дел).

Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову (Обеспечение административного иска).

Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову (Порядок обеспечения административного иска).

Стаття 119. Ознайомлення зі справою (Ознакомление с делом).

Стаття 120. Обов'язковість особистої участі (Обязательность непосредственного участия).

Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження (Судебные решения по результатам подготовительного проведения).

Глава 3. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ(СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА).

Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні (Рассмотрение административного дела в судебном заседании).

Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні (Председательствующий в судебном заседании).

Стаття 124. Відкриття судового засідання (Открытие судебного заседания).

Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача(Разъяснение переводчику его прав и обязанностей, присяга переводчика).

Стаття 126. Повідомлення про повне фіксуванні судового процесу технічними засобами (Сообщение о полном фиксировании судебного процесса техническими средствами).

Стаття 127. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу(Объявление состава суда и разъяснения права отвода).

Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі (Следствия неприбытия в судебное заседание лица, которое принимает участие в деле).

Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста (Следствия неприбытия в судебное заседание свидетеля, эксперта, специалиста).

Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків(Разъяснение лицам, которые принимают участие в деле, их прав и обязанностей).

Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта (Разъяснение прав и обязанностей эксперта, присяга эксперта).

Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків (Разъяснение специалисту его прав и обязанностей).

Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі (Решение судорог ходатайств лиц, которые принимают участие в деле).

Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання (Обязанности присутствующих в зале судебного заседания).

Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті(Начало судебного разбирательства дела по сути).

Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду (Отказ от административного иска, признание административного иска, примирение сторон во время судебного разбирательства).

Стаття 137. Зміна позовних вимог (Изменение исковых требований).

Стаття 138. Дослідження доказів (Исследование доказательств).

Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі (Объяснение лиц, которые принимают участие в деле).

Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів (Установление порядка исследования других доказательств).

Стаття 141. Порядок допиту свідків (Порядок допроса свидетелей).

Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків (Порядок допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей).

Стаття 143. Дослідження письмових доказів (Исследование письменных доказательств).

Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції (Исследование содержания личных бумаг, писем, записей телефонных разговоров, телеграмм и других видов корреспонденции).

Стаття 145. Дослідження речових доказів (Исследование вещевых доказательств).

Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів (Исследование звуко- и видеозаписей).

Стаття 147. Огляд доказів на місці (Обзор доказательств на месте).

Стаття 148. Дослідження висновку експерта (Исследование вывода эксперта).

Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста (Консультации и разъяснение специалиста).

Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді (Отложение рассмотрения дела или объявление перерыва в ее рассмотрении).

Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами (Истечение выяснения обстоятельств и проверки их доказательствами).

Стаття 152. Судові дебати (Судебные дебаты).

Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення (Выход суда для принятия решения).

Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати (Тайна нарадчої комнаты).

Глава 4 ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ. ЗУПИНЕННЯ, ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ (ОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ. ОСТАНОВКА, ЗАКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ).

Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду (Оставление искового заявления без рассмотрения).

Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі (Остановка и возобновление проведения в деле).

Стаття 157. Закриття провадження у справі (Закрытие производства по делу).

Глава 5. СУДОВІ РІШЕННЯ (СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ).

Стаття 158. Види судових рішень (Виды судебных решений).

Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення (Законность и обоснованность судебного решения).

Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма (Порядок принятия судебных решений, их форма).

Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови (Вопросы, которые решает суд при принятии постановления).

Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи (Полномочие суда при решении дела).

Стаття 163. Зміст постанови (Содержание постановления).

Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог (Постановление относительно части исковых требований).

Стаття 165. Зміст ухвали (Содержание постановления).

Стаття 166. Окремі ухвали суду (Частные определения суда).

Стаття 167. Проголошення судового рішення, видача або направлення судового рішення особам, які беруть участь у справі (Провозглашение судебного решения, выдача или направления судебного решения лицам, которые принимают участие в деле).

Стаття 168. Додаткове судове рішення (Дополнительное судебное решение).

Стаття 169. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні (Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении).

Стаття 170. Роз'яснення судового рішення (Разъяснение судебного решения).

Глава 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ (ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ).

Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів (Особенности проведения в делах относительно обжалования нормативно-правовых актов).

Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій (собенности проведения в делах относительно обжалования решений, действий или бездеятельности избирательных комиссий, комиссий по референдуму, членам этих комиссий).

Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців (Особенности проведения в делах относительно уточнения списка избирателей).

Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум (Особенности проведения в делах относительно обжалования решений, действий или бездеятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, предприятий, учреждений, организаций, их должностных и служебных лиц, творческих работников средств массовой информации, которые поднимают законодательство о выборах и референдуме).

Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних постерігачів від суб'єктів виборчого процесу (Особенности проведения в делах относительно обжалования действий или бездеятельности кандидатов, их доверенных лиц, партии (блока), местной организации партии (блока местных организаций партий), их должностных лиц и уполномоченных лиц, инициативных групп референдума, других субъектов инициирования референдума, официальных наблюдателей от субъектов избирательного процесса).

Стаття 176. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України (Особенности проведения в делах относительно отмены регистрации кандидата на пост Президента Украины).

Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження (Особенности судебных решений по результатам рассмотрения дел, связанных с избирательным процессом или процессом референдума, и их обжалование).

Стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму(Особенности осуществления представительства в делах, связанных с избирательным процессом или процессом референдума).

Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення (Особенности исчисления сроков в делах, связанных с избирательным процессом или процессом референдума, и следствия их нарушения).

Стаття 180. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності (Особенности проведения в делах о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины в случае невыполнения им требований относительно несовместимости).

Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (Особенности проведения в делах по поводу решений, действий или бездеятельности государственной исполнительной службы).

Стаття 182. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (Особенности проведения в делах за административными исками субъектов властных полномочий об ограничении относительно реализации права на мирные собрания).

Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання (Особенности проведения в делах за административными исками об устранении ограничений в реализации права на мирные собрания).

Розділ IV. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ (ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ).

Глава 1. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ).

Стаття 184. Суд апеляційної інстанції (Суд апелляционной инстанции).

Стаття 185. Право на апеляційне оскарження (Право на апелляционное обжалование).

Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження (Порядок и сроки апелляционного обжалования).

Стаття 187. Вимоги до заяви про апеляційне оскарження та до апеляційної скарги (Требования к заявлению об апелляционном обжаловании и к апелляционной жалобе).

Стаття 188. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг (Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жалоб).

Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції (Принятие апелляционной жалобы судорог апелляционной инстанции).

Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду (Подготовка дела к апелляционному рассмотрению).

Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу (Возражение на апелляционную жалобу).

Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги (Присоединение к апелляционной жалобе).

Стаття 193. Відмова від апеляційної скарги, зміна апеляційної скарги під час апеляційного провадження (Отказ от апелляционной жалобы, изменение апелляционной жалобы во время апелляционного проведения).

Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження (Отказ истца от административного иска, примирение сторон во время апелляционного проведения).

Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції (Границы пересмотра судорог апелляционной инстанции).

Стаття 196. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні (Апелляционное рассмотрение дела в судебном заседании).

Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження (Апелляционное рассмотрение дела в порядке письменного проведения).

Стаття 198. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду (Полномочие суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на постановление суда).

Стаття 199. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду (Полномочие суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на постановление суда).

Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін (Основания для оставления апелляционной жалобы без удовлетворения, а судебного решения - без перемен).

Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення (Основания для изменения судебного решения).

Стаття 202. Підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення (Основания для отмены судебного решения и принятие нового решения).

Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі (Основания для оставления искового заявления без рассмотрения или закрытие проведения в деле).

Стаття 204. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд (Основания для отмены судебного решения и направление дела на новое рассмотрение).

Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції (Судебные решения суда апелляционной инстанции).

Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції (Содержание постановления суда апелляционной инстанции).

Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції (Содержание постановления суда апелляционной инстанции).

Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції (Частное определение суда апелляционной инстанции).

Стаття 209. Повернення адміністративної справи (Возвращение административного дела).

Глава 2. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (КАСАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО).

Стаття 210. Суд касаційної інстанції (Суд кассационной инстанции).

Стаття 211. Право на касаційне оскарження (Право на кассационное обжалование).

Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження (Порядок и сроки кассационного обжалования).

Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги (Требования к кассационной жалобе).

Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції (Принятие кассационной жалобы судорог кассационной инстанции).

Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду (Подготовка дела к кассационному рассмотрению).

Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу (Возражение на кассационную жалобу).

Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги (Присоединение к кассационной жалобе).

Стаття 218. Відмова від касаційної скарги, зміна касаційної скарги під час касаційного провадження (Отказ от кассационной жалобы, изменение кассационной жалобы во время кассационного проведения).

Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження (Отказ истца от административного иска, примирение сторон во время кассационного проведения).

Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції (Границы пересмотра судорог кассационной инстанции).

Стаття 220-1. Попередній розгляд справи (Предварительное рассмотрение дела).

Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні (Кассационное рассмотрение дела в судебном заседании).

Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження (Кассационное рассмотрение дела в порядке письменного проведения).

Стаття 223. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги (Полномочие суда кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы).

Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін (Основания для оставления кассационной жалобы без удовлетворения, а судебных решений - без перемен).

Стаття 225. Підстави для зміни судових рішень (Основания для изменения судебных решений).

Стаття 226. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції (Основания для отмены судебного решения суда апелляционной инстанции и оставление в силе судебного решения суда первой инстанции).

Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд (Основания для отмены судебных решений с направлением дела для продолжения рассмотрения или на новое рассмотрение).

Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяв без розгляду або закритя провадження у справі (Основания для оставления искового заявления без рассмотрения или закрытие проведения в деле).

Стаття 229. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового судового рішення (Основания для отмены судебных решений и принятие нового судебного решения).

Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції (Судебные решения суда кассационной инстанции).

Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції (Содержание постановления суда кассационной инстанции).

Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції (Содержание постановления суда кассационной инстанции).

Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції (Частное определение суда кассационной инстанции).

Стаття 234. Повернення адміністративної справи (Возвращение административного дела).

Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ (ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ).

Стаття 235. Суд, який переглядає судові рішення за винятковими обставинами (Суд, который просматривает судебные решения по исключительным обстоятельствам).

Стаття 236. Право на оскарження судових рішень за винятковими обставинами (Право на обжалование судебных решений по исключительным обстоятельствам).

Стаття 237. Підстави для провадження за винятковими обставинами (Основания для проведения по исключительным обстоятельствам).

Стаття 238. Строк оскарження за винятковими обставинами (Срок обжалования по исключительным обстоятельствам).

Стаття 239. Порядок подання скарги до Верховного Суду України (Порядок представления жалобы к Верховному Суду Украины).

Стаття 240. Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами (Допуск жалобы к проведению по исключительным обстоятельствам).

Стаття 241. Порядок провадження за винятковими обставинами (Порядок проведения по исключительным обстоятельствам).

Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження за винятковими обставинами (Полномочие Верховного Суда Украины по результатам проведения по исключительным обстоятельствам).

Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення скарги (Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении жалобы).

Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні скарги (Постановление Верховного Суда Украины об отказе в удовлетворении жалобы).

Глава 4. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ (ПРОИЗВОДСТВО ПО НОВОВЫЯВЛЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ).

Стаття 245. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами (Основания для проведения по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 246. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами(Право подать заявление о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (Срок обращения о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (Требования к заявлению о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (Порядок представления заявления о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 250. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами (Открытие производства по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки (Отказ от заявления о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам и ее следствия).

Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами (Порядок осуществления пересмотра судебного решения по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 253. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами (Судебное решение по результатам проведения по нововыявленным обстоятельствам).

Розділ V. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАНЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛАХ).

Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили (Обретение судебным решением законной силы).

Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням (Следствия обретения законной силы судебным решением).

Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно (Постановления суда, которые выполняются немедленно).

Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах (Порядок выполнения судебных решений в административных делах).

Стаття 258. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання (Обращение судебных решений в административных делах к принудительному выполнению).

Стаття 259. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (Содержание исполнительного листа).

Стаття 260. Видача дубліката виконавчого листа (Выдача дубликата исполнительного листа).

Стаття 261. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання (Возобновление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к выполнению).

Стаття 262. Примирення сторін у процесі виконання (Примирение сторон в процессе выполнения).

Стаття 263. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення (Отсрочка и рассрочка выполнения, изменение или установления способа и порядка выполнения судебного решения).

Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження (Замена стороны исполнительного проведения).

Стаття 265. Поворот виконання судових рішень (Поворот выполнения судебных решений).

Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ (Особенности поворота выполнения в отдельных категориях административных дел).

Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах (Судебный контроль за выполнением судебных решений в административных делах).

Розділ VI. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ (МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ).

Стаття 268. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу(Основания и порядок применения мероприятий процессуального принуждения).

Стаття 269. Види заходів процесуального примусу (Виды мероприятий процессуального принуждения).

Стаття 270. Попередження і видалення із залу судового засідання (Предупреждение и удаление из зала судебного заседания).

Стаття 271. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (Временное изъятие доказательств для исследования судорог).

Стаття 272. Привід (Привод).

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ).

Просмотров: 14444
Загрузок: 275
Рейтинг:
2 / 10 ( Отлично )
Тип файла ZIP
Размер файла 350.79 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Два плюс три будет, прописью?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет